51231915_2048940528488516_497231241486008320_n

FRANKOFONIJOS DIENOS ŠIAULIUOSE

2019 m. vasario 19 d.
Vytautas Bikulčius

Šie­met Fran­ko­fo­ni­jos die­nų Šiau­liuo­se pro­gra­ma yra kur kas įvai­res­nė ir mar­ges­nė. Ją pra­dės pran­cū­zų kal­bos dik­tan­to kon­kur­sas, ku­ris įvyks va­sa­rio 25 d. 12 val. ŠU bib­lio­te­ko­je (Vy­tau­to g. 84). Va­sa­rio 26 d. 12 val. ŠU bib­lio­te­ko­je vik­to­ri­na moks­lei­viams „Ar pa­žįs­ti Pran­cū­zi­ją?“ išaiš­kins ge­riau­sius šios ša­lies kul­tū­ros ir ci­vi­li­za­ci­jos ži­no­vus.

Tą pa­čią die­ną 16 val. Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je moks­lei­viai žais „scrabb­le“ žai­di­mą.

Va­sa­rio 27 d. 14 val. Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je pra­si­dės orien­ta­ci­nis žai­di­mas po Šiau­lių mies­tą, kur rei­kės at­ras­ti vie­tas, su­si­ju­sias su Pran­cū­zi­ja.

Va­sa­rio 28 d. 17 val. 30 min. Šiau­lių Dai­lės ga­le­ri­jo­je (Vil­niaus g. 245) įvyks Pa­ry­žiaus gra­fi­ko Da­li­bo­ro Tan­ko pa­ro­dos „Port­re­tai: die­na iš die­nos“ ati­da­ry­mas.

Ko­vo 1 d. 14 val. Jo­va­ro pro­gim­na­zi­jo­je pra­si­dės fran­ko­fo­niš­ka „Ke­lio­nė lai­ke“, ku­ri leis pa­žin­ti at­ski­ras fran­ko­fo­niš­kas ša­lis.

Ko­vo 2 d. 16 val. Šiau­lių Dai­lės ga­le­ri­jo­je bus ro­do­mas J.-P. Melville‘io fil­mas „Jū­ros ty­lė­ji­mas“. O ko­vo 21 d. 18 val. „Po­li­fo­ni­jos“ kon­cer­tų sa­lė­je Fran­ko­fo­ni­jos die­nų ren­gi­nius vai­ni­kuos pran­cū­ziš­kos mu­zi­kos kon­cer­tas „Mid­night in Pa­ris“, ku­ria­me dai­nuos Clo­til­de So­lan­ge Ri­gaud, o jai akom­pa­nuos Lu­kas Ged­vi­las.

Vi­są sa­vai­tę nuo va­sa­rio mėn. 25 d. iki ko­vo mėn, 2 d. res­to­ra­nas „Ave­nue Bras­se­rie“ (Vil­niaus g. 146) siū­lys pran­cū­ziš­kos vir­tu­vės pa­tie­ka­lų.

Kvie­čia­me!

Nuoroda į straipsnį: http://www.skrastas.lt/?rub=1141817778&id=1550506490

Baneriai-01-01

Kovo 10 d. 14 val. Raudondvaryje – Motetų vėrinys Juozui Naujaliui

MOTETŲ VĖRINYS JUOZUI NAUJALIUI

 

Lietuvių muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150 – jo gimtadienio išvakarėse, chorinės ir sakralinės muzikos mylėtojus pasitiks unikalus koncertas „Motetų vėrinys“. Juo norima atsigręžti į lietuvių kompozitoriaus, choro dirigento bei vargonininko Juozo Naujalio asmenybę, sukūrusio daug religinio turinio kūrinių. Pirmasis šio ciklo koncertas vyks šių metų kovo 10 d. 14.00 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje, kurioje Juozas Naujalis pradėjo savo kaip muziko kelią.

Vienas sėkmingiausių polifoniškai plėtotų Juozo Naujalio žanrų buvo motetai. Sukurta 14 motetų lotynų kalba ir sudėtinga, tačiau itin vertinga meniniu požiūriu giesmė „Verkit, aniuolai“, kuri nėra dažnai atliekama chorų programose. J. Naujalio sakralinė chorinė ir vargoninė muzika kompozitoriui gyvam esant pasklido už Lietuvos ribų, buvo spausdinama Lenkijoje, Vokietijoje, JAV, o už „Missa pro defunctis“ S. Moniuškos konkurse J. Naujalis pelnė pirmąją premiją.

Koncerto programoje „Motetų vėrinys“ J. Naujalio autentiški motetai persipins su dabarties lietuvių kompozitorių naujai sukurtais motetais. Siekiant koncerto tembrinės įvairovės, greta partitūrų mišriam chorui nuskambės ir kompozicijos lygiems balsams, o taip pat – specialiai šiai programai aranžuoti keli J. Naujalio vargoniniai preliudai trombonų kvartetui bei specialiai J.Naujalio metams sukurta Zitos Bružaitės kompozicija „Fanfaros patriarchui“. Tokiu būdu koncertas įgaus išskirtinę dramaturgiją – J. Naujalio motetus keis lietuvių autorių kūrinių premjeros lygiems balsams arba mišriam chorui, o jas – fanfarinis pučiamųjų instrumentų skambesys. Į motetų vėrinio idėją atsiliepė būrys lietuvių muzikos autorių, gyvenantys ir kuriantys Lietuvoje ir už jos ribų. Tai – Jūratė Baltramiejūnaitė, Diana Čemerytė,  Dalia Kairaitytė, Algirdas Martinaitis, Vytautas Miškinis, Giedrė Pauliukevičiūtė,  Alvidas Remesa, Vaida Striaupaitė-Beinarienė, Donatas Zakaras. Vadinasi šis koncertas yra svarbus chorinės muzikos premjerų įvykis, nusilenkiantis iškiliam lietuvių kompozitoriui ir pakiliam Lietuvos tautinio atgimimo laikmečiui.

Koncerto programą ir naujų kūrinių premjeras atliks šiemet savo kūrybinės veiklos 45 – sias metines minintis Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Tomas Ambrozaitis), profesionaliai interpretuojantis įvairių epochų sakralinės muzikos kūrinius, taip pat – trombonininkų kvartetas: Albinas Gražulis, Linas Skučas, Vaidas Andriuškevičius, Gintautas Kubilius. Programą pristatys ir įdomias Juozo Naujalio bei šių dienų kūrėjų sąsajas apžvelgs muzikologė Dainora Merčaitytė.

„Motetų vėrinys“ – tai trečias VšĮ „Iš arti“ organizuojamas projektas, susijęs su sakralinės muzikos turiniu. Anksčiau šios įstaigos įgyvendintais projektais „Voces ex animo“, „Muzika Dievo namams“ buvo taip pat įvairiais pjūviais buvo plėtojamos sakralinės muzikos temos. Pirmasis projektas skyrė dėmesį chorinėms giesmėms, antrasis – solistams ir vargonams. Įgyvendinant tokio pobūdžio projektus aktyviai dalyvauja Lietuvos kompozitoriai, kurių naujos kompozicijos pasklinda bažnyčiose, tapdamos chorų ir solistų repertuaro dalimi.

R. J. Servenikai_ nuotrauka I. Gelūno

Kai tėvai – muzikai, vaiko lemtis aiški?

Robertas Šervenikas – diringentas, vertinamas už aktyvią ir įvairialypę kūrybinę raišką – lietuvių kompozitorių simfoninių kūrinių premjeras bei įtaigias ir brandžias šiuolaikinės ir klasikinės muzikos interpretacijas. Kartu su sūnumi Justu Šerveniku šiuo metu ruošiasi bendram projektui „Pavasaris su Bachu“, kuriame Justas Šervenikas atliks fortepijono partiją, taip pat gros ir Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas ir vyr. Dirigentas Sergej Krylov), concerto dirigentas Robertas Šervenikas.

Justas Šervenikas, paklaustas ar dažnai kartu koncertuoja su tėčiu, užsiminė, kad norėtųsi dažniau. Robertas pasidalino, kad kartu su sūnumi jau yra grojęs Klaipėdoje, Kaune, ir Meksikoje (San Luis Potosi) bei pasidžiaugė galimybe kartu groti ir Šiauliuose.

Kai tėvai – muzikai, vaiko lemtis aiški?

Robertas: Kai abu tėvai muzikai, tai natūralu, kad vaikas girdi muziką namie, lankosi koncertuose, girdi pokalbius apie muziką. Vaikystėje neturėjom noro ugdyti sūnų profesionaliu muziku, bet skatinom domėtis muzika, mokėti ją pajusti, suprasti kas yra vertinga ir amžina. Pasirinkti muziko kelią jis vėliau nusprendė pats ir aš tuo labai patenkintas. Kai žmogus daro tai kas jam patinka, tai yra gera.

Justas: Niekada nebuvo atviro agitavimo eiti šiuo keliu, tačiau pačiam pasirinkus jį gavau visapusišką pagalbą iš abiejų savo tėvų. Tą jaučiu ir šiandien, ir tikiuosi tai išliks, kol būsiu šioje profesijoje.

Muzikiniai skoniai skirtingi

Justas: Yra kompozitoriai kurių muziką aš itin mėgstu klausytis, tačiau pats kol kas nesiimu jų groti. Manau, kad mano muzikinis skonis yra siauresnis nei tėčio.

Robertas: Mūsų repertuaras labai skiriasi. Aš diriguoju įvairius kūrinius orkestrui, operas, baletus, instrumentinis koncertus su orkestru. Justas daugiau groja kamerinės muzikos.

Mylimiausias kompozitorius tas, kurio muziką atlieku

Tiek Justas, tiek Robertas puikiai Sutaria vienu klausimu – mylimiausio kompozitoriaus pasirinkimu.

Robertas: Neturiu vieno mėgstamo kompozitoriaus, stengiuosi kad mėgsmiausias būtų tas, kurį diriguoju.

Justas: Šią savaitę ir iki kovo pirmosios vėlyvaus vakaro mano pats mėgstamiausias kompozitorius yra ir bus J.S.Bachas, o nuo kovo antrosios kelioms savaitėms mylimiausi bus Bachas, Berliozas, Rachmaninovas ir Ravelis, kovo gale laukia labai trumpas romanas su Kabalevskio ir Finzi muzika. Noriu pasakyti, kad mylimiausia – ta muzika kurią tuo metu turi atlikti.

Išvysti šiuos Lietuvos muzikinio pasaulio grandus vienoje scenoje – išskirtinė galimybė šiauliečiams ir miesto svečiams.

Robertas: J. S. Bacho koncertus praėjusiais metais Justas grojo Anglijoj, dabar puiki proga atlikti Lietuvoje.

Nuotraukos: E. Tamošiūno, I. Gelūno, D. Matvejevo

R. J. Servenikai_ nuotrauka I. Gelūno

R.Servenikas_foto_d.matvejevas

Justas Servenikas_E. Tamosiuno nuotr.

49781332_1898256090302023_1822854837058928640_n

Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ švenčia kūrybinės veiklos 45 metų sukaktį

Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ – vienas žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų – 2019 metais švenčia savo kūrybinės veiklos 45 metų sukaktį. Tokio kolektyvo atsiradimas – reikšmingas įvykis Lietuvos kultūros istorijoje. 1974 metais Sigito Vaičiulionio ir jo žmonos dirigentės Danutės Vaičiulionienės įkurtas, vėliau 1986 metais tapęs vienu žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų, valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ gimė iš vokalinio senosios muzikos ansamblio. Būtent jis, bene vienintelis Lietuvoje, tada dainavo renesanso ir baroko epochų kompozitorių kūrinius.


Reikšmingą choro kūrybinės veiklos sukaktį ir patirtį įprasmins koncertų ciklas „Senoji Lietuvos muzika“. Ši muzika žymi ir „Polifonijos“ kelio pradžią. Todėl logiška, kad šios programos pagrindas – naujai prikelti, šiauliečių kolektyvo atlikti XVI a. – XVIII a. kompozitorių Vaclovo Šamotuliečio, Jacob Arkadelt, Luca Marencio, Vincenzo Galilei, Claudio Monteverdi, Wolfgang Amadeus Mozart ir kitų to meto kompozitorių kūriniai. Įdomu tai, kad šių muzikos kūrėjų gyvenimai, likimai ir kūrybiniai keliai vienaip ar kitaip susiję su Lietuva. Šia programa choras grąžina klausytoją į LDK laikus ir prikelia didingą valstybės kultūrinę praeitį, tuo pačiu atgaivina senąsias chorinio dainavimo tradicijas.


Pasirodo, kad tuo metu Lietuvos didikai ir jų  atžalos buvo pasklidę po visą Europą, kad Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius buvo Ispanijos karaliaus pusbrolis, giminiavęsis su visais Europos monarchais. Koncerto metu bus prisiminta, kokia muzika žavėjosi Radvilos, Jogailaičiai, kokie svetimšaliai kompozitoriai dirbo Lietuvoje, ko nuvykę į kitus Europos kraštus klausėsi Lenkijos karaliai.


„Polifoniją“ galima laikyti senosios vokalinės muzikos „gaivintoja“, ją prikėlusia iš užmaršties ir pristačiusia Lietuvos publikai. Klausytojų dėmesį kitados patraukė cikliniai „Polifonijos“ koncertai: „XVI – XVII a. Lietuvos muzika“, „XVI – XVII a. Italijos muzika“, „XVI – XVII a. religinė muzika“, „Sužadinkim Lietuvą“, „Lietuvos bažnytinė muzika“, „Iš Žygimanto Augusto kapelos repertuaro“, „Senasis muzikinis Vilnius“. Būtent iš šiuose renginiuose prieš daugelį metų skambėjusių kūrinių sudaryta naujoji programa, atgaivinsianti choro senbuvių jausmus, o jauniesiems dainininkams – potencialiems „Polifonijos“ tradicijų tęsėjams – padėsianti pajusti kolektyvo užgimimo dvasią ir ją puoselėti.


Šią programą, kuri skambės keturiuose Lietuvos miestuose: Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje, paruošti chorui padės ir koncertuose diriguos choro įkūrėjas, ilgametis šio kolektyvo meno vadovas, puikiai Šiaulių publikai pažįstamas maestro Sigitas Vaičiulionis. Šalia Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ ant scenos išvysime ir Šiaulių kamerinį orkestrą, solistus: Astą Krikščiūnaitę (sopranas), Aistę Benkauskaitę (mecosopranas), Tomą Pavilionį (tenoras), Juozą Janužą (tenoras) ir Pijų Kondrotą (baritonas).

‎Iš choras.lt tinklalapio.

50160256_1917961514998147_1756435298130067456_o

Gintautas Gascevičius „Varava“

Unikalaus muzikinio projekto autorius, būgnų, perkusijos virtuozas Gintautas Gascevičius per jau beveik 40 metų siekiančią muzikinę karjerą, daugeliui žinomas kaip legendinės grupės Bix narys. Šiandien Gintautas yra daugelio muzikinių projektų dalyvis, spektaklių ir garso takelių autorius, kuriantis be standartų ir nuolat stebinantis klausytojus netikėtomis mušamųjų, vokalo, vaizdinių konceptualizacijomis.

G. Gascevičiaus solinis albumas „FonoGrafijos“ įvertintas, kaip vienas konceptualiausių 2017 m. išleistų albumų. Ryškiu individualiu braižu išsiskiriantis kūrėjas meno pasaulyje vertinamas kaip ypač originalus muzikinių performansų kūrėjas ir atlikėjas.
Vasario 8 d. 18:00 val. vyks naujojo G. Gascevičiaus albumo „Varava“ pristatymas.

Bilietų kaina 10 €.
Bilietus galite įsigyti Polifonijos kasoje (Aušros al. 15) ir visose Ticket Market kasose.
Bilietų rezervacija telefonu: (8 41) 52 52 07

Polifonija 45

KONCERTAS „SENOJI LIETUVOS MUZIKA“ skiriamas Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 45-osioms kūrybinės veiklos metinėms paminėti

Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, vykdantis misiją – profesionaliojo meno sklaida ir besirūpindamas regiono kultūriniu viešinimu, 2019 švenčia savo kūrybinės veiklos 45-ties metų sukaktį. Tokio kolektyvo atsiradimas – reikšmingas įvykis Lietuvos kultūros istorijoje. 1974 metais Sigito Vaičiulionio ir jo žmonos dirigentės Danutės Vaičiulionienės įkurtas, vėliau tapęs vienu žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų – valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ gimė iš vokalinio senosios muzikos ansamblio. Būtent jis bene vienintelis Lietuvoje tada dainavo renesanso ir baroko epochų kompozitorių kūrinius.

Reikšmingą choro kūrybinės veiklos sukaktį ir patirtį įprasmins koncertų ciklas „Senoji Lietuvos muzika“. Ši muzika žymi ir „Polifonijos“ kelio pradžią. Todėl logiška, kad šios programos pagrindas – naujai prikelti, šiauliečių kolektyvo atlikti XVI a. – XVIII a. kompozitorių Vaclovo Šamotuliečio, Jacob Arkadelt, Luca Marencio, Vincenzo Galilei, Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, Dietrich Buxtehude, Wolfgang Amadeus Mozart kūriniai. Šių muzikos kūrėjų gyvenimai, likimai ir kūrybiniai keliai vienaip ar kitaip susiję su Lietuva ir jos valdovais. Šia programa choras grąžina klausytoją į LDK laikus ir prikelia didingą valstybės kultūrinę praeitį, tuo pačiu atgaivina senąsias chorinio dainavimo tradicijas.

Šią programą paruošti chorui padėjo ir koncertuose diriguos choro įkūrėjas, ilgametis šio kolektyvo meno vadovas Sigitas Vaičiulionis.

Atlikėjai: Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, Šiaulių kamerinis orkestras
Solistai: Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Aistė Benkauskaitė (mecosopranas), Juozas Janužas (tenoras), Pijus Kondrotas (baritonas).

Koncertai:

Vasario 22 d. 17:30 val. Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ ;
Kovo 7 d. 18 val. Kauno filharmonijoje ;
Kovo 14 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre ;
Kovo 22 d. 18 val. Vilniaus taikomosios dailės muziejuje.

Projektą iš dalies finansuoja renginio organizatoriaus KĮ Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ steigėja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

 

 

48361162_1877185942409038_3804098812339814400_n

MUZIKA PRO ATVIRĄ LANGĄ – IR PAVASARĮ

 

2018 metų rudenį pradėjome koncertinių sezonų ciklu „Muzika pro atvirą langą“. Šiaulių publikai buvo pasiūlyti įvairių profesionalaus scenos meno žanrų koncertai – nuo fortepijoninės muzikos iki autentiško argentinietiško tango.

Pavasario sezonui vėl turime naujų idėjų paketą – planą, ką pasiūlyti Šiaulių miesto publikai. Tęsdami koncertinį ciklą, pavasario sezone atveriame platų spektrą Lietuvos padangėje kylančių klasikinės muzikos žvaigždžių ir jau pasaulyje žinomumą pelniusių muzikinių kolektyvų. Vienas tokių – Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sergej Krylov), apkeliavęs beveik visas Europos šalis, pasiekę Šiaurės ir Pietų Ameriką, Kubą, Egiptą, Pietų Afrikos Respubliką, Jungtinius Arabų Emyratus, Australiją, Kiniją, net šešis kartus – Japoniją. Jų repertuaras siekia nuo žymiausių klasikų parašytos muzikos iki šiuolaikiškų kūrėjų. Orkestro šiuolaikiškumą liudija pastarosiomis dienomis įrašytas garso takelis su Andriumi Mamontovu, tačiau Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ Lietuvos kamerinis  orkestras laikysis tradicijos – atliks programą „Pavasaris su Bachu“. Šiame koncerte susitiksime su garsia muzikų šeima: diriguos Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Robertas Šervenikas, o jo sūnus pianistas Justas Šervenikas skambins J. S. Bacho kūrinius.

Kitas metų atradimas Šiauliams – unikalaus balso savininkė Dovilė Kazonaitė. Ji 2013 metais įgijo dainavimo bakalauro ir magistro diplomus doc. Astos Krikščiūnaitės klasėje. Šiuo metu ją dažnai galima pamatyti Lietuvos operos ir baleto teatro scenoje, kur ji dalyvauja spektakliuose,  atlikdama gana sudėtingus vaidmenis: Anina G. Verdi operoje „ La Traviata“ bei Barbarinos ir Kerubino vaidmenis W. A. Mozarto operoje „Le nozze di Figaro“. Todėl tikimės, kad kartu su Čiurliono kvartetu Šiauliams D. Kazonaitė įkvėps tikrą „Gaivų klasikos gurkšnį“.

2019 metų kamerinės salės „Polifonija“ sezoną pradėsime prisiminimais ir nukeliausime į kažkada jau girdėtus ir pamirštus Šiaulių mieste atlikėjus. Rimvydas Kisevičius ir Giedrė Žalytė – fortepijonų duetas, žadantis suteikti naują prasmę fortepijoninei muzikai ir nukeliantis į gražiausių fortepijono muzikos kūrėjų gyvenimus.

Pavasaris žavi savo žydėjimu ir gausiu švenčių, skirtų patiems artimiausiems, skaičiumi. Kamerinėje salėje „Polifonija“ minėsime Šv. Valentino dieną su programa „1000 ir 1 meilės pasaka“, kurioje aktorė Miglė Polikevičiūtė ir styginių duetas Agnė Doveikaitė (smuikas) bei Aurimas Driukas (gitara) papasakos įstabiausias meilės pasakas. Jau tradicija tampanti frankofonijos diena, šiais metais bus minima kartu su Prancūzijoje gimusia ir augusia dainininke Clotilde Solange. Ji šiuo metu gyvena ir kuria Lietuvoje, o Šiauliuose pasirodys su fortepijono virtuozu Luku Gedvilu pristatys nuostabiausių visų laikų prancūziškų kūrinių rinkiniu „Midnight in Paris“ (Vidurnaktis Paryžiuje).

Sezoną užbaigsime palinkėjimu ir padėka kiekvienai mamai – gegužės 5 d. kviesime į koncertą, skirtą Motinos dienai, kuriame dainuos valstybinis choras „Polifonija“.

Naujajam „Muzikos pro atvirą langą“ sezonui jau parengti abonementai, kure leis pasirinkti ir susiplanuoti savo norimus susitikimus su puikiais atlikėjais. Juos jau galite įsigyti „Polifonijos“ kasoje.

 

 

-klavierduo-6367 (3) (1)

VASARIO 5 D. „PRISIMINIMAI“

Muzikos vakaras su fortepijoniniu duetu „baltas garsas“ (Vokietija)

Kūrinius fortepijonui keturioms rankoms skambina tarptautinių konkursų laureatai Giedrė Žalytė ir Rimvydas Kisevičius.

Po pertraukos su intriguojančia netradicine programa ansamblis vėl prisistato Lietuvos publikai ir žada spalvingą, kupiną muzikinių kontrastų, vakarą. Pianistai kartu atliks S. Barber, Ph. Glass, A. Piazzolla ir G. Gershwin kūrinius.

6.2.2018. Klaipėdos koncertų salė

8.2.2018. Panevėžio muzikinis teatras

Giedrės Žalytė ir Rimvydo Kisevičiaus duetas gyvuoja jau 18 metų. Muzikuoti kartu pianistai pradėjo susikirtus keliams Lietuvos Muzikos Akademijoje Vilniuje, kur abu studijavo Prof. V. Vitaitės fortepijono klasėje. Vėliau kaip fortepijoninis duetas patirties sėmėsi pas prof. K. Grybauską. Menų universitete Berlyne su duetu dirbo žinomas vengrų pianistas prof. L. Simon.

Tarptautiniame fortepijoninių ansamblių konkurse Kaune 2000 m. Giedrės ir Rimvydo duetas laimėjo III premiją, o 2002 m. – I premiją bei diplomą uz geriausią privalomo kūrinio interpretaciją. 2001 m. duetas tapo I vietos nugalėtojais konkurse „Ciudad de San Sebastian“ (Ispanija). Sėkmė pianistų asamblį lydėjo ir 2007 m. Druskininkuose, kur tarptautiname konkurse „Muzika be sienų“ pelnė laureatų vardus: I v. Kategorijoje koncertai su kameriniu orkestru ir II v. Kategorijoje kamerinė muzika.

2002 m. ir 2003 m. uz muzikinius nuopelnus atlikėjai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.

Pianistai yra nuolat kviečiami dalyvauti įvairiuose muzikiniuose projektuose kaip solistai ar ansamblių dalyviai. Atlikėjai sėkmingai pasirodė daugelyje tarptautinių festivalių („Atžalynas“, „Skambanti banga“, „Sugrįžimai“, „Potsdamer Schlössernacht“, „Fête de la musique“, „Lange Nacht der Museen“ ir kt). Muzikai koncertavo tokiose salėse kaip Philharmonie Kammermusiksaal Berlin, Konzerthaus Berlin, Französische Friedrichstadtkirche Berlin, Nikolaisaal Potsdam; Lietuvos nac. Filharmonijoje, Kauno filharmonijoje, Klaipėdos muzikiniame teatre ir kt.

Šiuo metu Giedrė Lutz ir Rimvydas Kisevičius gyvena ir dirba Berlyne. Šalia įvairiapusiškos koncertinės veiklos Giedrė dėsto nuosavoje fortepijono studijoje. Rimvydas vadovauja savo 2007 m. įkurtai muzikos mokyklai „KontraPunkt“. Abiejų pianistų mokiniai yra tapę laureatais Vokietijoje rengiamuose konkursuose „Jugend musiziert“.

***

Giedrė Žalytė baigė Klaipėdos I vaikų muzikos mokyklą (mokytoja G. Fedotova), 1997 m. – St. Šimkaus konservatoriją (dėstytoja J. Liutkienė). Nuo 1997 m. Giedrė studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje, kur 2003 m. įgijo magistro laipsnį (prof. V. Vitaitė, prof. R. Armonas, prof. K. Grybauskas ir prof. R. Vaitkevičiūtė). 2002 m. ji laimėjo Erazmus mainų programos stipendiją . Giedrei buvo suteikta galimybė studijuoti Berlyno menų universitete pas žymų pianistą prof. László Simon.

Giedrė Lutz muzikinius įgūdžius bei žinias plėtė ir gilino, dalyvaudama daugelyje meistriškumo kursų, seminarų, tarptautinių projektų ir festivalių Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Pianistė koncertavo su Lietuvos nac. simfoniniu bei Klaipėdos, Liepojos, Panevėžio kameriniais orkestrais. Ji yra respublikinių (B. Dvariono, St. Šimkaus, A. Dvořák, F. Chopin LMA ir kt.) bei septynių tarptautinių konkursų Lietuvoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje laureatė.

Šiuo metu Giedrė gyvena ir dirba Berlyne. Šalia koncertinės veiklos ji dėsto savo privačioje Fortepijono studijoje.

Rimvydas Kisevičius gimė 1976 m. Šiauliuose. Mokytis skambinti fortepijonu pradėjo būdamas šešerių metų. 1983-1991 metais lankė Šiaulių muzikos mokyklą (mokytoja P. Keblikienė), 1991-1995 metais Šiaulių konservatoriją (dėstytojas R. Lukošius). 1995-2003 metais Rimvydas studijavo fortepijoną (prof. P. Geniušas, prof. V. Vitaitė) ir kamerinę muziką (prof. P. Kunca) Vilniaus muzikos akademijoje, įgijo magistro ir menų aspiranto laipsnį. Paraleliai Rimvydas studijavo ir kompoziciją: 1996-2000 m. Vilniaus muzikos akademijoje (prof. V. Barkauskas) ir 2001-2004 m. Berlyno menų universitete (prof. F. Goldmann).

Studijų laikotarpiu Rimvydas tobulinosi įvairiuose fortepijono ir kompozicijos meistriškumo kursuose, koncertavo su Lietuvos kameriniu orkestru ir Lietuvos Nacionaliniu orkestru, dalyvavo festivaliuose „Atžalynas“, „Jaunimo muzikos dienos“, „Gaida“ ir kt. Už aukštus pasiekimus jam 1995-1998 m. buvo skirta Šiaulių savivaldybės stipendija bei 1996-1997 m. V. Landsbergio fondo stipendija.

Rimvydas Kisevičius nuo 2003 metų gyvena ir dirba Berlyne. Jis nuo 2007 m. vadovauja savo įkurtai privačiai muzikos mokyklai, kurioje ir pats dirba fortepijono mokytoju.


Bilietų kaina 7 ir 4 € (nuolaida taikoma moksleiviams, studentams, senjorams ir neįgaliems pateikus pažymėjimą).

Bilietus galite įsigyti Polifonijos kasoje (Aušros al. 15) ir visose Ticket Market kasose.
Bilietų rezervacija telefonu: (8 41) 52 52 07

1000_ir_1_meils_pasaka_rozinis

VASARIO 14 D. 18 val. 1000 ir 1 MEILĖS PASAKA

Apie meilę sukurta 1000 ir 1 pasaka, daina, ar šimtas tūkstančių meilės žodžių, bet gražiausiai apie meilę pasakoja Artimųjų Rytų poetai. Kviečiame jus pasinerti į poezijos ir muzikos garsų pripildytą koncertą “1000 ir 1 meilės pasaka”. Čia jūs išgirsite Rumi poezijos, Rabindranato Tagorės eilių ir Šeherezados pasakų bei kitų garsių poetų tekstų meilės tema, lydimų lyriškų smuiko garsų ir svajingų gitaros akordų. Koncerte skambės Francisko Taregos “Arabiškas kapričio”, Roland Diens “Tango en Skai”, Nikolajaus Rimskio-Korsakovo simfoninės siuitos “Šecherezada” motyvai ir kiti užburiantys kūriniai.

Aktoriai:

MIGLĖ POLIKEVIČIŪTĖ (aktorė)

AGNĖ DOVEIKAITĖ (smuikas)

AURIMAS DRIUKAS (gitara)

Miglė Polikevičiūtė – Nacionalinio Dramos Teatro aktorė. Gimusi 1985m Vilniuje, augusi Grigiškėse, 2004m. Įstojo į Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademiją, Rimo Tumino vadovaujamą aktorių kursą, kur įgijo šios specialybės bakalaurą. Jau nuo studijų metų vaidina įvairiuose Vilniaus teatruose, kine bei televizijoje. Dirbusi su daugybe Lietuvos režisierių, kaip antai Rimas Tuminas, Eimuntas Nekrošius, Yana Ross, Jonas Vaitkus, Gintaras Varnas bei daugelis kitų, ir sukūrusi daugiau kaip 30 vaidmenų teatre bei kine. Taipogi žiūrovams šiuo metu gerai žinoma iš populiarios TV novelės „Meilė Gydo”. Už savo vaidmenis Miglė apdovanota Auksiniu Scenos Kryžiumi bei Sidabrine Gerve.

Aurimas Driukas – gitara, vokalas, klavišiniai, efektai. Profesionalus gitaristas, baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją J. Kurausko klasikinės gitaros klasę. Atlikėjo muzikinis horizontas itin platus – nuo projektų su Nacionaliniu simfoniniu orkestru iki koncertų su žinomais Lietuvos ir užsienio atlikėjais („Golden parazyth“, Alina Orlova, Jurga Šeduikytė, Ieva Narkutė, grupė „Siela“, vokiečių grupė „Folls Garden“ ir daugelis kt. ).

Agnė Doveikaitė – profesionali smuikininkė, tarptautinių bei respublikinių konkursų laureatė, baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą bei Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Grojo rinktiniame Baltijos šalių maestro Gidono Kremerio vadovaujamame orkestre „Kremerata Baltica“ bei tarptautiniame orkestre „Orchestra Ensemble Kanawa“ Japonijoje. Agnė griežė solo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu, kameriniu ir kitais žymiais orkestrais, nuolat koncertuoja su kitais garsiais Lietuvos atlikėjais, rengia įvairius meninius projektus ir su aktoriais, šokėjais bei meno terapeutais. Už tarptautinius nuopelnus Agnei paskirta Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus padėka, o už meninius labdaros projektus suteiktas Pranciškonų ordino gėrio ambasadorės vardas.

Bilietų kaina 7 ir 5 € (nuolaida taikoma moksleiviams, studentams, senjorams ir neįgaliems pateikus pažymėjimą).

Bilietus galite įsigyti Polifonijos kasoje (Aušros al. 15) ir visose Ticket Market kasose.
Bilietų rezervacija telefonu: (8 41) 52 52 07

Pavasaris su Bachu_jpeg

KOVO 1 D. 18 val. PAVASARIS SU BACHU

Johano Sebastiano Bacho (Johann Sebastian Bach) genialumą sunku nusakyti žodžiais. Remiantis „The Oxford Dictionary of Music“, jo „talentui būdingas išskirtinis muzikalumas ir didžiausios kūrybinės galios, kuriose tobulai dera įtaigus ir originalus išradingumas, techninis meistriškumas ir mąstymo kontrolė“. Bachui mirus, jo muzika kuriam laikui nugrimzdo į užmarštį, tačiau nuo XVIII a. pabaigos ji įkvėpė daugelį kompozitorių, tarp jų V. A. Mocartą, L. Bethoveną ir ne vieną romantizmo epochos kūrėją. Bachui gyvam esant jo muzika buvo labai menkai žinoma (jis labiau garsėjo kaip puikus vargonininkas), o XX ir XXI a. muzikinėje panoramoje jis yra vienas dažniausiai atliekamų kompozitorių.

Šiaulių kamerinė salė „Polifonija“ kviečia pasitikti pavasarį su šio kompozitoriaus muzika, kurią atliks:
Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sergej Krylov)
Dirigentas Robertas Šervenikas
Fortepijonu gros Justas Šervenikas

Programoje girdėsite:
J. S. Bach – Arija iš Siuitos Nr 3.
J. S. Bach – koncertas f-moll Nr. 5 BWV 1056
J. S. Bach – koncertas D-dur Nr. 3 BWV 1053
Solistas Justas Šervenikas (fortepijonas)
J. Haydn simfonija Nr. 44 e-moll (Trauer- Sinfonie)

Dirigentas Robertas Šervenikas ypač vertinamas už aktyvią ir įvairialypę kūrybinę raišką – lietuvių kompozitorių simfoninių kūrinių premjeras bei įtaigias ir brandžias šiuolaikinės ir klasikinės muzikos interpretacijas. Vokietijos dienraštis „Der Tagesspiegel“ rašė: „Tai, kaip Šervenikas nuskaidrina faktūros tankmę, niuansuoja perėjimus ir įaudrina plėtotę iki paties paskutinio įtempčiausio protrūkio, rodo išties tarptautinę klasę. Kaip ir tai, kaip tiksliai orkestras jo klauso ir derina aistrą su profesionalia precizija.“ Intensyvi kūrybinė maestro veikla 2005 m. buvo įvertinta Lietuvos nacionaline premija.

Iš Šiaulių kilusio profesoriaus Sauliaus Sondeckio (1960–2004 m. meno vadovas ir dirigentas) įkurtas Lietuvos kamerinis orkestras (LKO) yra vienas iškiliausių ir labiausiai pasaulyje įvertintų Lietuvos orkestrų. 1960 m. balandžio 23-iąją į pirmą repeticiją susirinkęs ir tų pačių metų spalio 30-ąją į savo pirmąjį koncertą pakvietęs Lietuvos kamerinis orkestras netruko pelnyti publikos bei kritikų pripažinimą ne vien gimtojoje Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų.
Šiandien LKO ne tik stengiasi išlaikyti pasiektą aukštą meistriškumo lygį, bet atkakliai ieško ir randa naujų kūrybinių išteklių, džiugina originaliomis programomis, gyvomis klasikinių kūrinių interpretacijomis. „Lietuvos kamerinis orkestras savo skambesiu, interpretavimo tradicijomis yra lyg aukščiausios kokybės muzikos instrumentas. Manau, tai vienas savo žanro lyderių. 50 metų – ilga istorija. Europoje ne tiek daug orkestrų šiandien gali didžiuotis tokia praeitimi“, – taip apie LKO atsiliepia smuikininkas Sergejus Krylovas, po kelių sėkmingų koncertinių pasirodymų Lietuvoje 2008 m. gruodį pakviestas eiti LKO meno vadovo pareigas. Platus tarptautinis Sergejaus Krylovo akiratis bei ryšiai, puikus muzikinis išsilavinimas ir sukaupta sceninė patirtis, interpretatoriaus talentas jo vadovaujamą LKO tarsi pakėlė į naują profesinį lygmenį.

Justas Šervenikas (fortepijonas) – muzikų šeimoje gimęs J. Šervenikas yra Lietuvos ir Hanoverio muzikos akademijų absolventas. Aktyvią koncertinę veiklą pradėjo vos įstojęs į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Jis ne kartą koncertavo visose svarbiausiose Lietuvos salėse, gastroliavo beveik dešimtyje Europos valstybių ir Meksikoje, grojo su dauguma Lietuvos orkestrų ir San Luis Potosí simfoniniu orkestru (Meksika).

Bilietų kaina 10 ir 7 € (nuolaida taikoma moksleiviams, studentams, senjorams ir neįgaliems pateikus pažymėjimą).

Bilietus galite įsigyti Polifonijos kasoje (Aušros al. 15) ir visose Ticket Market kasose.
Bilietų rezervacija telefonu: (8 41) 52 52 07

LKO

R. J. Servenikai_ nuotrauka I. Gelūno

R.Servenikas_foto_d.matvejevas

Justas Servenikas_E. Tamosiuno nuotr.