Šiauliuose atgyja fortepijoninių duetų festivalis

2018 m. vasario 15 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ
Šiaulių krašto straipsnis
www.skrastas.lt

Ko­vo 12–18 die­no­mis su­grįž­ta Šiau­lių for­te­pi­jo­ni­nių due­tų fes­ti­va­lis. VII fes­ti­va­lio da­ly­viai Šiau­liuo­se kon­cer­tuos „Po­li­fo­ni­jos“ sa­lė­je, Rad­vi­liš­ky­je, Ak­me­nė­je, Kel­mė­je, Pak­ruo­jy­je, Jo­niš­ky­je ir Kur­šė­nuo­se vyks meist­riš­ku­mo kur­sai bei kon­cer­tai vie­ti­nėms bend­ruo­me­nėms. Ko­vo 15–16 die­no­mis Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jo­je or­ga­ni­zuo­ja­mas Jau­nų­jų for­te­pi­jo­ni­nių due­tų kon­kur­sas.

Til­tas tarp Ry­tų ir Va­ka­rų

Va­kar tarp­tau­ti­nį fes­ti­va­lį pri­sta­tė Lon­do­ne gy­ve­nan­tis šiau­lie­tis pia­nis­tas, fes­ti­va­lio me­no va­do­vas Ri­man­tas Ving­ras bei Šiau­lių vals­ty­bi­nio ka­me­ri­nio cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“ va­do­vė Ni­jo­lė Sai­mi­nin­kie­nė.

VII Šiau­lių for­te­pi­jo­ni­nių due­tų fes­ti­va­lis bus 1993–2003 me­tais or­ga­ni­zuo­to for­te­pi­jo­ni­nių due­tų fes­ti­va­lio tą­sa. 1993 me­tais fes­ti­va­lį, vyk­da­vu­sį kas dve­jus me­tus, ini­ci­ja­vo šiau­lie­tis pia­nis­tas Ro­mas Lu­ko­šius.

„Daug žmo­nių la­bai šil­tai pri­si­me­na šį fes­ti­va­lį. Mes šiek tiek mo­di­fi­ka­vo­me – iš­plė­tė­me į vi­są ap­skri­tį“, – sa­kė R. Ving­ras.

Ko­vo 12-ąją fes­ti­va­lis Šiau­liuo­se pra­si­dės šiau­lie­čių due­tų kon­cer­tais: Ve­ro­ni­kos Vi­tai­tės ir Alek­sand­ros Žvirb­ly­tės bei Ro­mo Lu­ko­šiaus ir Ri­man­to Jur­ko­nio.

Ko­vo 14 die­ną kon­cer­tuos So­na­ta ir Ro­kas Zu­bo­vai bei Po­li­na Ko­gan ir R. Ving­ras.

Ko­vo 16 die­ną mu­zi­kos mė­gė­jai iš­girs due­tą iš Bal­ta­ru­si­jos: gros Na­ta­lia Ko­to­va ir Va­le­ry Bo­ro­vi­kov.

„Fes­ti­va­lį ma­to­me ir kaip til­tą tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“, – sa­kė R. Ving­ras. Į fes­ti­va­lį at­vyks ir R. Ving­ro pro­fe­so­rius iš Mask­vos P. Čai­kovs­kio kon­ser­va­to­ri­jos Mik­hail Nik­he­ši­čev, V. A. Mo­car­to kon­cer­tą dviem for­te­pi­jo­nams jie gros kar­tu su Šiau­lių ka­me­ri­niu or­kest­ru (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Ri­čar­das Šu­mi­la).

Fes­ti­va­lį ko­vo 17 die­ną už­baigs Kęs­tu­čio Gry­baus­ko pia­nis­tų trio (Kęs­tu­tis Gry­baus­kas, Lai­mu­tė Ma­me­niš­ky­tė, Au­re­li­ja Se­lia­vie­nė), Jau­nų­jų for­te­pi­jo­ni­nių due­tų kon­kur­so lau­rea­tai ir At­lan­tic Pia­no Duo: Kristn Tay­lor ir Bryan Stan­ley (JAV).

Kul­tū­ri­nė plėt­ra

Jau­nų­jų for­te­pi­jo­ni­nių due­tų kon­kur­sas vyks ko­vo 15–16 die­no­mis Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio gim­na­zi­jo­je. Da­ly­viai ga­li re­gist­ruo­tis iki va­sa­rio 19 die­nos, tarp už­si­re­gist­ra­vu­sių­jų yra ir pia­nis­tų iš Lat­vi­jos.

Meist­riš­ku­mo kur­sai mu­zi­kos mo­kyk­lų mo­ki­niams ir kon­cer­tai vie­tos bend­ruo­me­nėms vyks vi­so­je Šiau­lių ap­skri­ty­je: ko­vo 12 die­ną – Kur­šė­nuo­se ir Ak­me­nė­je, ko­vo 13 – Šiau­liuo­se, ko­vo 14 – Rad­vi­liš­ky­je, Jo­niš­ky­je ir Pak­ruo­jy­je, ko­vo 15 – Kel­mė­je.

„Mū­sų tiks­las – ska­tin­ti jau­ni­mo raiš­ką per me­ni­nę kū­ry­bą. Svar­bi ir re­gio­no kul­tū­ri­nė plėt­ra, kad ne­bū­tų kul­tū­ri­nės at­skir­ties, – sa­kė R. Ving­ras. – Kal­buo­si su daug ne­pa­žįs­ta­mų žmo­nių lėk­tu­vuo­se, man sa­ko, kad vis­kas yra priei­na­ma, ga­li­ma nu­skris­ti į Bo­lo­ni­ją ar į Lon­do­ną ir pa­si­klau­sy­ti pui­kios mu­zi­kos. Taip, ga­li­ma ir į Vil­nių nu­va­žiuo­ti. Bet yra la­bai svar­bu, kas vyks­ta šian­dien čia, ap­lin­kui.“

Pa­sak N. Sai­mi­nin­kie­nės, jei­gu vai­kas gy­ve­na re­gio­ne, dar ne­reiš­kia, kad jis ne­tu­ri ga­li­my­bių da­ly­vau­ti vi­sa­ver­čia­me mu­zi­ki­nia­me gy­ve­ni­me: „Jis tu­ri da­ly­vau­ti rim­tuo­se kon­kur­suo­se, kad įgy­tų pa­tir­ties, su­si­pa­žin­tų su mu­zi­ka, kad geog­ra­fi­ja ne­tap­tų prie­žas­ti­mi kaž­ko ne­pa­siek­ti.“

R. Ving­ras ma­to fes­ti­va­lio per­spek­ty­vą. Vie­nas iš tiks­lų – tap­ti tarp­tau­ti­nės due­tų aso­cia­ci­jos na­riu.

Kul­tū­ros ly­gį ro­do for­te­pi­jo­nas

Fes­ti­va­lį ren­gia Všį „Pi­lie­ti­nės veik­los pro­jek­tai“ kar­tu su kon­cer­ti­ne įstai­ga Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“, bend­ra­dar­biau­ja­ma su Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­ja, Rad­vi­liš­kio, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ven­tos, Jo­niš­kio, Kur­šė­nų, Pak­ruo­jo, Kel­mės vai­kų mu­zi­kos mo­kyk­lo­mis. R. Ving­ras džiau­gė­si tal­ki­nin­kų ge­ra­no­riš­ku­mu: fes­ti­va­lį pa­vy­ko or­ga­ni­zuo­ti iš Lon­do­no.

Fes­ti­va­lį re­mia Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

„Kul­tū­ros priei­na­mu­mas tu­ri bū­ti vals­ty­bės at­sa­ko­my­bė, tu­ri bū­ti ga­ran­tuo­ta, kad kiek­vie­nas žmo­gus tu­rė­tų to­kį pa­tį priei­na­mu­mą kul­tū­rai, ne­prik­lau­so­mai nuo geog­ra­fi­jos“, – sa­kė R. Ving­ras.

Pa­sak R. Ving­ro, pia­nis­tai ša­lies kul­tū­ri­nį ly­gį ver­ti­na pa­gal for­te­pi­jo­nų būk­lę: atė­jai, pa­si­žiū­rė­jai į for­te­pi­jo­ną ir aiš­ku, ko­kia yra kul­tū­ra ša­ly­je.

O koks for­te­pi­jo­nas Šiau­liuo­se? „Nau­do­ja­mės tuo, kas bu­vo pa­da­ry­ta ta­da – maž­daug prieš 20 me­tų.“

Pa­sak R. Ving­ro, ge­ras for­te­pi­jo­nas kai­nuo­ja 30 tūks­tan­čių sva­rų, du kai­nuo­tų 60 tūks­tan­čių. „Prob­le­ma yra, ją rei­kia iš­spręs­ti. Dėl to, kad ją ig­no­ruo­si­me, ne­dings. Bū­na, nuei­ni į pri­va­čią mo­kyk­lą, ir ten sto­vi du „Stein­way“. O mes esa­me mies­tas.“

Fes­ti­va­lis pra­si­dės po Ko­vo 11-osios, tad pa­sak R. Ving­ro, rei­kia ra­cio­na­liai žiū­rė­ti į atei­tį: „Jei per ar­ti­miau­sią šimt­me­tį Šiau­liuo­se nu­si­pirk­tu­me du „Stan­way“, bū­tų la­bai šau­nu.“

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.