51231915_2048940528488516_497231241486008320_n

FRANKOFONIJOS DIENOS ŠIAULIUOSE

2019 m. vasario 19 d.
Vytautas Bikulčius

Šie­met Fran­ko­fo­ni­jos die­nų Šiau­liuo­se pro­gra­ma yra kur kas įvai­res­nė ir mar­ges­nė. Ją pra­dės pran­cū­zų kal­bos dik­tan­to kon­kur­sas, ku­ris įvyks va­sa­rio 25 d. 12 val. ŠU bib­lio­te­ko­je (Vy­tau­to g. 84). Va­sa­rio 26 d. 12 val. ŠU bib­lio­te­ko­je vik­to­ri­na moks­lei­viams „Ar pa­žįs­ti Pran­cū­zi­ją?“ išaiš­kins ge­riau­sius šios ša­lies kul­tū­ros ir ci­vi­li­za­ci­jos ži­no­vus.

Tą pa­čią die­ną 16 val. Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je moks­lei­viai žais „scrabb­le“ žai­di­mą.

Va­sa­rio 27 d. 14 val. Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je pra­si­dės orien­ta­ci­nis žai­di­mas po Šiau­lių mies­tą, kur rei­kės at­ras­ti vie­tas, su­si­ju­sias su Pran­cū­zi­ja.

Va­sa­rio 28 d. 17 val. 30 min. Šiau­lių Dai­lės ga­le­ri­jo­je (Vil­niaus g. 245) įvyks Pa­ry­žiaus gra­fi­ko Da­li­bo­ro Tan­ko pa­ro­dos „Port­re­tai: die­na iš die­nos“ ati­da­ry­mas.

Ko­vo 1 d. 14 val. Jo­va­ro pro­gim­na­zi­jo­je pra­si­dės fran­ko­fo­niš­ka „Ke­lio­nė lai­ke“, ku­ri leis pa­žin­ti at­ski­ras fran­ko­fo­niš­kas ša­lis.

Ko­vo 2 d. 16 val. Šiau­lių Dai­lės ga­le­ri­jo­je bus ro­do­mas J.-P. Melville‘io fil­mas „Jū­ros ty­lė­ji­mas“. O ko­vo 21 d. 18 val. „Po­li­fo­ni­jos“ kon­cer­tų sa­lė­je Fran­ko­fo­ni­jos die­nų ren­gi­nius vai­ni­kuos pran­cū­ziš­kos mu­zi­kos kon­cer­tas „Mid­night in Pa­ris“, ku­ria­me dai­nuos Clo­til­de So­lan­ge Ri­gaud, o jai akom­pa­nuos Lu­kas Ged­vi­las.

Vi­są sa­vai­tę nuo va­sa­rio mėn. 25 d. iki ko­vo mėn, 2 d. res­to­ra­nas „Ave­nue Bras­se­rie“ (Vil­niaus g. 146) siū­lys pran­cū­ziš­kos vir­tu­vės pa­tie­ka­lų.

Kvie­čia­me!

Nuoroda į straipsnį: http://www.skrastas.lt/?rub=1141817778&id=1550506490