Velykų savaitę skambės festivalis „Resurrexit“

Velykų savaitę skambės festivalis „Resurrexit“

Įkėlimo data: 2019-03-01

Ple­čia­si geog­ra­fi­ja

Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“ jau 37 kar­tą kvie­čia į fes­ti­va­lį „Re­sur­re­xit“ ir ple­čia sa­vo geog­ra­fi­ją.

„No­ri­me, kad kuo dau­giau žmo­nių priim­tų ši­tą džiaugs­mą. Juo­lab kad šis fes­ti­va­lis vyks­ta cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“ ju­bi­lie­ji­niais me­tais. Šie­met mes šven­čia­me 45-me­tį. Tai­gi no­ri­me ge­rą­ją Pri­si­kė­li­mo ži­nią pra­neš­ti kuo pla­čiau“, – sa­ko fes­ti­va­lio di­rek­to­rė Ni­jo­lė Sai­mi­nin­kie­nė.

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo ir už­da­ry­mo kon­cer­tai vyks Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je. Kai ku­rie kon­cer­tai vyks Šiau­lių ka­me­ri­nė­je sa­lė­je „Po­li­fo­ni­ja“, da­lis kon­cer­tų ke­lia­si į Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čią (Šiau­lių pie­ti­nia­me ra­jo­ne). Du kon­cer­tai vyks Bai­so­ga­los dva­ro rū­muo­se ir Plun­gės dva­ro rū­muo­se.

Fes­ti­va­lio me­no va­do­vas To­mas Amb­ro­zai­tis sa­ko, kad fes­ti­va­lis „Re­sur­re­xit“ yra vie­nas iš Šiau­lių re­gio­no rep­re­zen­ta­ci­nių ren­gi­nių, ku­ris tu­ri gi­lias tra­di­ci­jas.

„Kiek­vie­nas fes­ti­va­lis tu­ri sa­vo tam tik­rą iš­skir­ti­nu­mą kal­bant apie at­li­kė­jus ir re­per­tua­rą. Nė­ra nė vie­no fes­ti­va­lio, ku­ria­me pa­si­kar­to­tų bent vie­na pro­gra­ma. Vie­nin­te­lis kū­ri­nys, ku­ris vi­sa­da skam­ba fes­ti­va­lio me­tu, tai – G. F. Han­de­lio „Al­le­lu­ja“, – sa­ko T. Amb­ro­zai­tis.

Nuo kla­si­kos iki po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo ir už­da­ry­mo kon­cer­tai vyks Šiau­lių ka­ted­ro­je. Ati­da­ry­mo me­tu klau­sy­to­jai iš­girs ka­me­ri­nio an­samb­lio „Ar’s mu­si­ca“ ir cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“ at­lie­ka­mą ba­ro­ki­nę mu­zi­ką.

„Ypač įspū­din­gą tu­rė­si­me už­da­ry­mo kon­cer­tą. Tai bus L. van Beet­ho­ve­no Devintoji sim­fo­ni­ja, ku­ri į Šiau­lius su­kvies ją at­lik­ti vi­są Lie­tu­vos me­ni­nin­kų eli­tą, tai yra Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras ir vi­si trys Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai cho­rai“, – sa­ko T. Amb­ro­zai­tis.

Už­da­ry­mo kon­cer­te ba­lan­džio 28 die­ną taip pat dai­nuos Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­tė (sop­ra­nas), Jo­vi­ta Vaš­ke­vi­čiū­tė (me­co­sop­ra­nas), To­mas Pa­vi­lio­nis (te­no­ras) ir Liu­das Mi­ka­laus­kas (bo­sas).

Plun­gės dva­ro rū­muo­se ba­lan­džio 26 die­ną vyks pa­sau­li­nė prem­je­ra – kon­cer­tas „Aud­ra ty­lo­je“ su lat­vių kom­po­zi­to­riu­mi Kas­pa­ru Ze­my­čiu ir cho­ru „Po­li­fo­ni­ja“.

K. Ze­my­tis – gi­ta­ros vir­tuo­zas, kom­po­zi­to­rius, pe­da­go­gas. Jis at­liks ori­gi­na­lių ir oran­žuo­tų kom­po­zi­ci­jų nuo J. S. Ba­cho iki gar­sio­sios ai­rių ro­ko gru­pės „U2“. Kon­cer­te pir­mą kar­tą skam­bės ir jo su­kur­tos Mi­šios gi­ta­rai ir miš­riam cho­rui. Di­ri­guos Po­vi­las Van­žo­dis.

Fes­ti­va­ly­je bus ir dau­giau sve­čių iš už­sie­nio. Ba­lan­džio 23 die­ną Šiau­lių ka­me­ri­nė­je sa­lė­je „Po­li­fo­ni­ja“ kon­cer­tuos Zag­re­bo (Kroa­ti­ja) gi­ta­rų kvar­te­tas. Jis at­liks kroa­tų kom­po­zi­to­riaus Bla­go­je Ber­sa ir jo am­ži­nin­kų M. Ra­ve­lio, C. De­bus­sy, M. De Fal­la kū­ri­nius.

Ba­lan­džio 25 die­ną taip pat „Po­li­fo­ni­jos“ sa­lė­je kon­cer­tuos sty­gi­nių kvar­te­tas „Aki­lo­ne“ iš Pran­cū­zi­jos.

„Šios jau­nos, ža­vios ir la­bai ele­gan­tiš­kos mo­te­rys at­liks kla­si­ki­nę pro­gra­mą, ku­rio­je skam­bės W. A. Mo­zar­to, L. van Beet­ho­ve­no, J. Brahm­so mu­zi­ka“, – kon­cer­tą pri­sta­to fes­ti­va­lio koor­di­na­to­rė Vi­ta But­vi­lie­nė.

Ba­lan­džio 26 die­ną „Po­li­fo­ni­jo­je“ skam­bės „Eu­ro­pi­nis re­či­ta­lis“, skir­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos plėt­ros ban­gos 15 me­tų su­kak­čiai pa­mi­nė­ti. For­te­pi­jo­ni­nin­kas iš Len­ki­jos Woj­ciech Wa­les­zek at­liks 25 pje­ses for­te­pi­jo­nui, ku­rių kiek­vie­na rep­re­zen­tuos skir­tin­gas vals­ty­bes, pri­si­jun­gu­sias prie Eu­ro­pos Są­jun­gos iki 2004-ųjų.

Bai­so­ga­los dva­ro rū­muo­se vyks kon­cer­tas „Tres Sal­ve­te“. Tai tri­jų mo­te­rų – dai­ni­nin­kės Dia­nos Tiš­ko­vai­tės, ak­to­rės No­me­dos Bė­čiū­tės ir kank­li­nin­kės Re­gi­nos Ma­ro­zie­nės – pa­mąs­ty­mai apie tai, kas mes, iš kur mes, ko­kie mes.

Šiau­lių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čio­je vyks du kon­cer­tai. Ba­lan­džio 24 die­ną kon­cer­tuos smui­ki­nin­kė Li­na Ma­ri­ja Son­gai­lė ir var­go­ni­nin­kas Vi­li­mas Nor­kū­nas. Kon­cer­te skam­bės J. S. Ba­cho, G. Muf­fa­to ir T. A. Vi­ta­li kū­ri­niai.

Ba­lan­džio 27 die­ną kon­cer­tuos įspū­din­ga­sis var­pų an­samb­lis „Ar­sis“ (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Ai­var Mae) iš Es­ti­jos. Pas­ta­rą­jį kar­tą fes­ti­va­ly­je an­samb­lis vie­šė­jo prieš 12 me­tų. Kon­cer­te skam­bės J. S. Ba­cho, P. Čai­kovs­kio, F. Cho­pi­no, A. Par­to, T. Kor­vit­so ir H. El­ler kū­ri­niai.

Baž­ny­čio­se kon­cer­tai ne­mo­ka­mi, ki­to­se erd­vė­se kon­cer­tų bi­lie­tų kai­nos nuo 3 iki 7 eu­rų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Daugiau skaitykite: www.skrastas.lt

Partneriai